قاسمعلی نصیری

11 خرداد سال 1395
قاسمعلی نصیری

- راننده مرکز

- دیپلم ریاضی فیزیک


راننده و نیروی خدماتی مرکز، متصدی ایاب و ذهاب تعدادی از مددجویان  و پرسنل مرکز، مسئول تهیه اقلام مورد نیاز از خارج از مرکز ، مسئول جابه جایی اسناد و مکاتبات مرکز به بهزیستی و سایر مراکز مرتبط

عضویت در خبرنامه