مهتاب السادات کیا

5 مرداد سال 1398
مهتاب السادات کیا

- مددکار اجتماعی

- کارشناسی روانشناسی


تشکیل پرونده مددکاری برای کلیه بیماران و اقدام به تکمیل آنها در دو فاز روزانه و ویزیت در منزل ، پیگیری مسائل حقوقی مددجویان ، پیگیری در زمینه ی اشتغال مددجویان ، پیگیری در زمینه ی ترخیص بیماران به کارگاه های حمایتی تولیدی ، اخذ درخواست های مددجویان و اقدام نسبت به پیگیری آنها

عضویت در خبرنامه