گروه درمانی وسواس

10 خرداد سال 1396
گروه درمانی وسواس

در این جلسه به بازآموزی تکنیک relaxation به منظور یادآوری برای مددجویانی که در جلسه ی قبل حضور داشتند و تجدید آموزش برای مددجویانی که در جلسه ی قبل حضور نداشتند پرداخته شد . همچنین یک نفر از مددجویان به منظور نمونه مورد بررسی قرار گرفت و عوامل علاقه مندی و اضطراب در ایشان شناسایی شد تا شرط لازم و برای درجه بندی عوامل از حیث شدت برای جلسات بعد فراهم آید .

عضویت در خبرنامه