گروه درمانی وسواس

25 مرداد سال 1396
گروه درمانی وسواس

در این جلسه پس از مرور و یادآوری نکات جلسات قبل به مددجویان ، در رابطه با کلیات وسواس صحبت شد و یکی از مددجویان به عنوان نمونه  case report ، به منظور بررسی ریشه های اضطراب او در سه زمان گذشته و حال و آینده بررسی شد و همچنین طی این جلسه سایر مددجویان نسبت به موارد اضطراب زایشان بیشتر مطلع شدند و به خودشناسی بیشتری از موارد اضطراب زا دست پیدا کردند .

عضویت در خبرنامه