مدیر آموزشی و پژوهشی

21 آذر سال 1397
مدیر آموزشی و پژوهشی

 - مسئولیت کارهای آموزشی و پرونده آموزشی، تنظیم برنامه آموزشی بلند مدت و کوتاه مدت ، شناسایی دوره های آموزشی مورد نیاز ویژه پرسنل و گزارش به مسئول مرکز، اجرایی کردن دوره های مورد نظر مدیر پژوهشی در مرکز ، تنظیم برنامه آموزشی ویژه کارآموزان در مرکز ، مستند سازی کلیه کارهای آموزشی و بایگانی کردن کلیه فرم های مربوطه در لیست مخصوص پرسنل و در زونکن آموزشی
- مسئولیت کارهای  پژوهشی و پرونده پژوهشی، تنظیم  برنامه پژوهشی بلند مدت و کوتاه مدت، شناسایی دوره های پژوهشی  مورد نیاز ویژه پرسنل و گزارش به مسئول مرکز، اجرایی کردن دوره های مورد نظر مدیر پژوهشی در مرکز در ابتدا و کارهای پژوهشی دیگر، تنظیم برنامه پژوهشی ویژه کارآموزان در مرکز، مستند سازی کلیه کارهای پژوهشی و بایگانی کردن کلیه فرم های مربوطه در لیست مخصوص پرسنل و در زونکن پژوهشی

عضویت در خبرنامه