مسئول فنی و صاحب امتیاز

10 اسفند سال 1394
مسئول فنی و صاحب امتیاز


- نظارت  ارشد و همه جانبه وظایف پرسنل و مدیر اجرایی  و  طراحی برنامه ها ی مرکز ،
- همکاری با کارشناس مراکز غیر دولتی ،
- ارائه به موقع و دقیق اطلاعات درخواستی از سوی حوزه توانبخشی ،
-  تسلط بر مفاد دستورالعمل های ابلاغی از سوی حوزه توانبخشی ،
- ثبت روزانه دفتر گزارش ،
- تشکیل پرونده پرسنلی برای تمام پرسنل متشکل از اوراق شناسایی و قراردادها ، آگاهی کامل از مسئول فنی از وضعیت مرکز ،
- آگاهی کامل مسئول فنی از وضعیت بیماران ،
- تشکیل و مستند سازی جلسات case conference ،
- تشکیل پرونده پذیرش برای همه بیماران همراه با تکمیل فرم پذیرش و نیاز سنجی  ،
- چک کردن مدارک لازم در پذیرش بیماران ،
- وجود برگه گواهی کمیسیون تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت در پرونده پذیرش بیماران ،
- وجود برگه درخواست تکمیل شده توسط سرپرست بیمار در پرونده پذیرش،
- تکمیل فرم ترخیص شده ،
- وجود دفتر حضور و غیاب پرسنل و ثبت اطلاعات ،
- وجود دفتر حضور و غیاب بیماران و ثبت اطلاعات ،
- وجود دفتر گزارش بازدید و ثبت گزارش بازدید توسط بازدیدکنندگان حوزه های تخصصی در آن ،
- اعمال تغییرات مورد نظر کارشناسان بازدید کننده در مهلت مقرر در گزارش بازدید ، اعلام به موقع تغییرات آماری به بهزیستی ، تکمیل و ارسال به موقع فرم های یارانه .

عضویت در خبرنامه