معرفی مرکز

2 اسفند سال 1394
معرفی مرکز

مرکز جامع توانبخشی بیماران روانی مزمن سلامت ایرانیان با تکیه بر ایزد یکتا در بهمن ماه سال 1391 با حضور 45 نفر از گروه های استانداری ، فرمانداری ، آموزشی ، متخصصان و کارشناسان و با برگزاری جشنی با شکوه در مرکز جامع توانبخشی سلامت ایرانیان  و با مدیریت  دکتر سمانه قوشچیان افتتاح گردید.
بر این مبنا اهداف مرکز بر سه پایه اساسی تنظیم شده است :
1- سازگاری و رشد مهارت های زندگی در مددجویان
2- کارآفرینی جهت بالفعل کردن استعدادهای بالقوه متناسب با حوزه های استعداد سنجی
3- ترخیصی های توانمند و بازگرداندن به سمت جامعه


مرکز جامع توانبخشی بیماران روانی مزمن سلامت ایرانیان در 3 فاز مختلف روزانه ، ویزیت در منزل ، واگذاری ارائه خدمات می دهد. ارائه خدمات در حوزه توانبخشی و در حیطه های زیر می باشد .
در حیطه های مسئول فنی ،مدیر اجرایی،  روانشناسی ، روانپزشکی ، پزشکی ، پرستاری ، مددکاری ، کاردرمانی ،آموزشی ، پژوهشی ، حرفه آموزی ، فرهنگی ، هنری ، ورزشی ، امور خدماتی ، طرح های ویژه .
دسته بندی خدمات ارائه شده  به مددجویان به دو صورت علمی و ویژه بر اساس دیدگاه تخصصی و تجارب اجرایی انجام شده است. در فاز عمومی ، ارائه خدمات به کلیه مددجویان می باشد  و در حیطه های خدمات روانشناسی ، روانپزشکی ، پزشکی ، پرستاری، مددکاری، کاردرمانی، حرفه آموزی ، هنری ، ورزشی و امور خدماتی می باشد.
در فاز ویژه ، ارائه خدمات بر اساس نظر تخصصی مسئول فنی مرکز و بر اساس شرایط خاص به گروهی از مددجویان توانمند و در جهت بالا بردن کیفیت خدمات رسانی در فاز عمومی به صورت ویژه و اضافه بر سازمان اجرا می شود.

عضویت در خبرنامه