دکتر سمانه قوشچیان

- صاحب امتیاز مسئول فنی روانشناس

- دکتری روانشناسی بالینی

قاسمعلی نصیری

- راننده مرکز

- دیپلم ریاضی فیزیک

مهتاب السادات کیا

- مددکار اجتماعی

- کارشناسی روانشناسی

الناز اخلاقی

- مربی آموزش رایانه

- کارشناس کامپیوتر

عضویت در خبرنامه