دکتر سمانه قوشچیان

- صاحب امتیاز مسئول فنی روانشناس

- دکتری روانشناسی بالینی

آزاده بنی هاشمی

- پرستار

- لیسانس پرستاری

زهرا افرادی

- کارشناس فرهنگی

- دانشجوی کارشناسی روانشناسی

مهتاب کیا

- کارشناس هنری

- کارشناسی روانشناسی

قاسمعلی نصیری

- راننده مرکز

- دیپلم ریاضی فیزیک

سید امید هاشمی

- روانشناس و مدیر داخلی

- کارشناسی روانشناسی بالینی

مهتاب السادات کیا

- مددکار اجتماعی

- کارشناسی روانشناسی

الناز اخلاقی

- مربی آموزش رایانه

- کارشناس کامپیوتر

عضویت در خبرنامه