مدیر اجرایی

10 اسفند سال 1394
مدیر اجرایی


- نظارت اجرایی بر کلیه امور  ،
- انجام  و تهیه  کلیه خدمات  تایپ و تنظیم و طراحی  کلیه  فرم ها ،
- مسئولیت کلیه مستند سازی و باز کردن نامه ها و نظارت بر کلیه کارهای پرسنل ،
- تنظیم بخش بایگانی،
- تحویل گرفتن و نظارت چک لیست و تحویل گزارش ماهانه به مسئول مرکز ،
- رابط پرسنل و در درجه دوم رابط مددجو و کنترل و مسئول امور مالی و حسابداری مرکز.

عضویت در خبرنامه