پرستاری

1 تیر سال 1400
پرستاری

مسئولیت بخش پرستاری:

- همکاری 2 جانبه  روانپزشک و پرستار مرکز جهت تصمیم نهایی دارو
- کنترل داروهای اصلی مصرفی با تاریخ مصرف مجاز
- مسئول قفسه نگهداری دارو
- مسئول ترالی اورژانس
- تشکیل پرونده پرستاری برای کلیه بیماران


- تکمیل فرم  ارزیابی پرستاری برای بیماران
- تکمیل فرم گزارش پرستاری برای کلیه بیماران
- تکمیل فرم کنترل حیاتی و کنترل وزن کلیه  بیماران
- پیگیری پرستار در ویزیت مرتب بیماران توسط روانپزشک و مستند سازی آن
- نظارت بر نحوه مصرف دارو توسط بیماران و کنترل عوارض دارویی
- نظارت بر بهداشت فردی و اجتماعی بیماران
- پیگیری امور پاراکیلینیکی بیماران
- آموزش خانواده ها در زمینه چگونگی مصرف دارو و شناخت علائم عود تکمیل

عضویت در خبرنامه