روانپزشکی و پزشکی

1 تیر سال 1400
روانپزشکی و پزشکی

مسئولیت بخش پزشکی  و روانپزشکی:
 - چکاب کردن مددجو در بخش های پزشکی و آزمایشگاه
- چکاب کردن مددجو در بخش های روانپزشکی در مرکز و در  مطب
- چکاب کردن  داروهای مددجو ارائه خدمات دارو درمانی
- تکمیل و تایید فرم روانپزشکی و پزشکی مرک
- بررسی کردن اختلالات روانپزشکی بیماران مرکز
- ارائه گزارش های تخصصی از سوی روانپزشک به روانشناس مرکز

عضویت در خبرنامه