روانشناسی

1 تیر سال 1400
روانشناسی

در بخش روانشناسی ، کلیه فعالیت های روانشناس در حوزه پیشگیری ، درمان و افزایش بهداشت روان در مرکز می باشد.

- چکاب روانی  کلیه مددجویان اعصاب و روان مرکز ،
- گروه درمانی تخصصی ،
- خانواده درمانی ،
- اجرای انواع آزمون های سنجش روانی مرتبط ،
- تشکیل پرونده روانشناسی برای کلیه بیماران ،


- تکمیل فرم شرح حال نویسی برای کلیه بیماران ،
- تکمیل فرم ارزیابی اولیه روانشناسی
- تکمیل فرم گزارش اقدامات و پیگیری روانشناسی برای کلیه بیماران ،
- تشکیل جلسات گروه  درمانی ،
- تشکیل جلسات آموزش خانواده ،
- تشکیل جلسات آموزش مهارت های زندگی ،
- برگزاری و مستند سازی جلسات مشاوره با بیمار و خانواده ،
- اجرای مصاحبه های تخصصی و ویژه
- مشاوره های تخصصی در خارج از مرکز
- ارائه برشورهای تخصصی روانشناسی  و روان درمانی
- همکاری های چند جانبه بین تیم روانشناسی ، کاردرمانی ، روانپزشکی و پرستاری
- گزارش کنترل روان و آموزش بهداشت روان از طرف تیم بهداشت روان به مسئول مرکز

عضویت در خبرنامه