مقایسه قدرت من و مکانیزم های دفاعی در بیماران مزمن روانی و افراد عادی

16 اردیبهشت سال 1395
مقایسه قدرت من و مکانیزم های دفاعی در بیماران مزمن روانی و افراد عادی

چکیده

هدف از انجام  پژوهش حاضر، مقایسه قدرت من و مکانیزم های دفاعی مورد استفاده در  بیماران روانی مزمن و جمعیت عادی بود. بدین منظور بیماران روانی مزمن مرکز سلامت ایرانیان با تشخیص های بالینی مختلف به صورت تصادفی انتخاب شدند. این شیوه نمونه گیری در دانشجویان دانشگاه سمنان به عنوان گروه عادی نیز صورت گرفت. اطلاعات با استفاده از مقیاس های سنجش قدرت من مارکستروم و مکانیزم های دفاعی سنجیده شدند. پس از تحلیل داده ها ، نشان داده شد که بیماران مزمن روانی و جمعیت عادی از نظر سطح قدرت من و مکانیزم های دفاعی مورد استفاده به طور معناداری تفاوت دارند .


دانلود مقاله مقایسه قدرت من و مکانیزم های دفاعی در بیماران مزمن روانی و افراد عادی

عضویت در خبرنامه