اثربخشی آموزش مهارت های زندگی به بیماران روان با سابقه بستری متعدد

15 اردیبهشت سال 1395
اثربخشی آموزش مهارت های زندگی به بیماران روان با سابقه بستری متعدد

چكيده                                     

بدون توجه به نظریات علت شناختی در زمینه بیماری های مزمن روانی و به خصوص نظریه آسیب پذیری -استرس، یکی از نقاط ضعف بیماران مزمن روانی، نداشتن مهارت های زندگی در شرایط پر استرس زندگی روزمره می باشد. از آن جا که فراگیرزی مهارت های زندگی هم یکی از روش های درمانی و هم یکی از نشانه های بهبودی بیماران مزمن روانی می باشد، هدف از انجام پژوهش پیش رو آموزش مهارت های زندگی به بیماران مزمن روانی بود. پروتوکل درمانی شامل 12 جلسه 1 ساعته بود محتویات جلسه را 6 مهارت اصلی زندگی در بر می گرفتند. ابازار مورد استفاده برای سنجش سطح مهارت های زندگی، مقیاس مهارت های زندگی یارمحمدی بود. داده های به دست آمده از پیش آزمون و پس آزمون نشان دادند که مقایسه سطوح پیش آزمون و پس آزمون به طور معناداری متفاوت از یک دیگر می باشند.


دانلود مقاله اثربخشی آموزش مهارت های زندگی به بیماران روان با سابقه بستری متعدد

عضویت در خبرنامه