دومین جلسه گروه درمانی

12 اردیبهشت سال 1395
دومین جلسه گروه درمانی

در این جلسه که توسط روانشناس مرکز جناب آقای اباذری در مورد دو خطای شناختی صحبت شد و مثال هایی از زندگی خود اعضای گروه مطرح گردید و در ادامه قرار شد مطالب ارائه شده در گروه در طول هفته آینده به کار بسته و در جلسه بعد گزارش شود.

عضویت در خبرنامه