بازدید از منزل مدجویان

26 اردیبهشت سال 1395
بازدید از منزل مدجویان

طی بازدیدی در روز پنج شنبه توسط دکتر قوشچیان به همراه جناب آقای ابراهیمی سرپرست اداره بهزیستی شهرستان از منزل یکی از مددجویان صورت پذیرفت ، مسئولین از نزدیک به بررسی مشکلات مددجویان پرداخته و راهکارهایی جهت حل مشکلات ایشان ارائه نمودند .

عضویت در خبرنامه