آموزش خطاطی

1 شهریور سال 1395
آموزش خطاطی

اولین جلسه کلاس خطاطی به صورت خصوصی برای مددجویان مستعد برگزار گردید ، لازم به ذکر است این برنامه برمبنای ارزیابی انجام شده از آنها جهت ارتقا توانمندی و شکوفایی استعدادهای آنها صورت پذیرفته است

عضویت در خبرنامه