چرم دوزی

22 مهر سال 1398
چرم دوزی

بررسی وسایل مورد نیاز برای کار چرم دوزی و ابزاری که هنرجو در اختیار دارد و انتخاب کیف ها و اولویت بندی انجام ان ها و اشنایی با روحیات هنرجو کارهایی بودند که در کلاس انجام شدند

عضویت در خبرنامه