کنفرانس پرستاری

4 شهریور سال 1398
کنفرانس پرستاری

جلسه با حضور مددجویان برگزار شد و در مورد مواد غذایی سالم و مجاز و مواد غذایی غیرمجاز توضیحات لازم در توان ادراک مددجویان بیان شد و به پرسش ها و ابهامات مددجویان پاسخ های لازم داده شد و توصیه های بهداشتی-مراقبتی لازم به مددجویان داده شد

عضویت در خبرنامه