جلسه گروهی کاردرمانی

23 مهر سال 1398
جلسه گروهی کاردرمانی

انجام فعالیت به صورت بازی نقش انجام شد ازجمله فعالیتی که منجر به افزایش استرس ناخوداگاه اعضا می شود و ارائه موقعیت هایی که در زندگی واقعی به مددجویان استرس وارد می کند و اموزش راه هایی که برای مقابله با استرس بکار میرود 

عضویت در خبرنامه