برد

12 شهریور سال 1398
برد

پیام این ماه برد ما :

احمق ها و علف های هرز بدون باران هم رشد می کنند

بودن با کسانی که دوستشان داریم ، همین کافیست....

عضویت در خبرنامه