بازی فکری

12 شهریور سال 1398
بازی فکری

هر زمان فالی گرفتم غم مخور آمد ولی

این امید واهی حافظ مرا بیچاره کرد
 
همراه مددجویان اشعاری از حضرت حافظ و فاضل نظری خوانده شد. سپس بازی مار و پله، هب و Horseshoe بازی کردیم.

عضویت در خبرنامه