اموزش رایانه

24 مهر سال 1398
اموزش رایانه

روش تغییر موقعیت عکس در صفحه ورد و نحوه قرار گرفتن متن و عکس نسبت به یکدیگر اموزش داده شد 

عضویت در خبرنامه