جلسه گروهی بازدهی جلسات

24 آبان سال 1396
جلسه گروهی بازدهی جلسات

ارائه جلسه گروهی جهت نتایج بازدهی 4 ماهه کلاسهای گروهی مرکز ، ارائه پیشنهادات سازنده در راستای تغییرات برنامه ماهانه

عضویت در خبرنامه