حکاکی روی سفال

8 اسفند سال 1398
حکاکی روی سفال

شروع کار پروژه مددجویان کلاس حکاکی روی سفال

در اغاز پروژه کار انتقال طرح و طرح اندازی شعر ای جان جان جانم توجان جان جانی با سوزن روی خشت های خام انجام شد و در ادامه مددجویان با ابزار کنده کاری برجستگی ها و فرو رفتگی هایی را روی خشت ها ایجاد کردند تا در نهایت نقش مورد نظر بر روی خشت ها ایجاد شد

عضویت در خبرنامه