اموزش قران

24 مهر سال 1398
اموزش قران

خواندن زیارت عاشورا و ختم صلوات 12 معصوم و خواندن حدیث کساء فعالیت هایی بودند که در این جلسه انجام شدند 

عضویت در خبرنامه