طراحی دوخت

11 اسفند سال 1398
طراحی دوخت

مروری برالگوی دامن راسته به عنوان مبحث اموزشی جلسات قبل واموزش مراحل دوخت دامن فون شماره 3،2،1 فعالیت های انجام شده این جلسه از کلاس طراحی دوخت بودند

عضویت در خبرنامه