جلسه معنویت درمانی

6 اردیبهشت سال 1395
جلسه معنویت درمانی

در ادامه مباحث معنویت درمانی در جلسات قبل ، در این جلسه مباحثی در خصوص تمرکز بر رفع خطای شناختی همه یا هیچ ، تخلیه روانی و  همچنین راهکار های کنترل خشم از طریق معنویت و نگاه بهتر به زندگی توسط روانشناس مرکز جناب آقای اباذری مطرح گردید .

عضویت در خبرنامه