اردو بوستان پردیس شهمیرزاد

22 مهر سال 1398
اردو بوستان پردیس شهمیرزاد

در اردو مددجویان علاوه بر استفاده از فضای پارک به بازی پرداختند و همراه با هم زیارت عاشورا را به صورت دسته جمعی خواندند

عضویت در خبرنامه