عروسک بافی

11 اسفند سال 1398
عروسک بافی

این جلسه با ادامه روند مراحل بافت دستگیره های اشپزخانه همراه بود وهمچنین گل بافتی که در طی جلسات قبل به مددجویان اموزش داده شده بود توسط ان ها تکمیل شدعضویت در خبرنامه