جلسه توجیهی برای مددجویان

4 مرداد سال 1395
جلسه توجیهی برای مددجویان

ارائه مباحثي درخصوص حضور فعال مددجويان در برنامه هاي مركز شامل؛گروه درماني،معنويت درماني،تئاتروكلاس فرهنگي و داشتن رضايت سرپرست خانواده ها از حضور مددجويان درمركز و شركت  در فعاليتهاي فوق برنامه همچون اردو

عضویت در خبرنامه