چهارمین سالگرد مرکز جامع توانبخشی سلامت ایرانیان

25 بهمن سال 1395
چهارمین سالگرد مرکز جامع توانبخشی سلامت ایرانیان

چهارمین سالگرد مرکز جامع توانبخشی اعصاب و روان سلامت ایرانیان به همراه رونمایی از کارهای دستی مددجویان فعال مرکز در حوزه هنری ، فرهنگی ، آموزشی و پژوهشی ، تخصصی و افتخارات .

عضویت در خبرنامه