فرهنگ کتابخوانی

21 بهمن سال 1398
فرهنگ کتابخوانی

در این جلسه بخش هایی از مجله موفقیت با کمک مددجویان مرکز برای افراد حاضر در جمع قرائت شد و مددجویان نسبت به اخرین سری از مجله ی موفقیت اگاهی لازم را کسب نمودند


عضویت در خبرنامه