کتابخوانی

10 خرداد سال 1396
کتابخوانی

در این جلسه کتاب قانون جذب نوشته مایکل لوسیر انتخاب شد و مرور مختصری بر جلسه قبل گذاشته شد . هم چنین در این جلسه یک تعریف از قانون جذب ارائه شد و راجع به عبارات تاکیدی روزانه - آرزوها - جذب خواسته ها صحبت شد و عبارات مثبت و منفی آموزش داده شد .

عضویت در خبرنامه