اردو

5 مهر سال 1395
اردو

بردن مددجویان برتر و فعال به اردو خارج از شهر شهمیرزاد،مهدیشهر، امامزاده چهل تن درجزین بهمراه صرف ناهار و پذیرایی جهت افزایش روحیه و افزایش مهارتهای ارتباطی مددجویان

عضویت در خبرنامه