احکام

10 خرداد سال 1396
احکام

در این جلسه ضمن نقل یک سری از احادیث از امام جعفر صادق ، احکام روزه و نماز هم توسط خانم مستخدمین حسینی توضیح داده شد و در مورد حجاب و نگاه نامحرم هم مطالبی ارائه گردید و در پایان نیز در مورد روش های صحیح وضو گرفتن نیز صحبت به میان آمد .

عضویت در خبرنامه