عرض تسلیت خدمت خانواده محترم سرکار خانم نبوی چاشمی مددجو ویزیت در منزل

21 بهمن سال 1395
عرض تسلیت خدمت خانواده محترم سرکار خانم نبوی چاشمی مددجو ویزیت در منزل

عرض تسلیت دکتر قوشچیان به عنوان مسول مرکز به همراه تیم تخصصی جهت ارائه تکریم و احترام به خانواده محترم مددجو سرکار خانم نبوی چاشمی .

عضویت در خبرنامه