گروه درمانی

27 اردیبهشت سال 1395
گروه درمانی

طی این جلسه که توسط سرکار خانم مظفری برگزار شد در ادامه مباحث جلسه قبل در خصوص خطاهای شناختی مروری بر مباحث قبل انجام شد و به ارائه  توضیحاتی در مورد سایر خطاهای شناختی اعم از تصمیم افراطی ، بایدها ، شخصی سازی ، مقصر دانستن و مقایسه های غیر منصفانه پرداخته شد و در انتها تکالیف داده شده به مددجویان مورد بررسی قرار گرفت .

عضویت در خبرنامه