گروه درمانی

3 مرداد سال 1395
گروه درمانی

طي اين جلسه درمورد تكنيك هاي مقابله با افكار منفي شامل؛بررسي شواهد،وكيل مدافع،بررسي مزاياومعايب و تكنيك تعريف واژه ها پرداخته شد

عضویت در خبرنامه