جلسه گروه درمانی

23 مرداد سال 1395
جلسه گروه درمانی

در این جلسه نگاهی بر تغییرات کوچک و بزرگ زندگی و معرفی مکانیزم های سازگاری مغز با رویدادهای گوناگون و همچنین تکمیل کردن گشتالت های ناتمام پرداخته شد و در انتهای جلسه به پرسش و پاسخ با مددجویان درباره این موضوعات پرداخته شد

عضویت در خبرنامه