گروه درمانی

1 شهریور سال 1395
گروه درمانی

در این جلسه در مورد شناخت و تغییر نگرش به رویدادها بحث شد و اعضا از تجارب شخصی خود مثال هایی را مطرح کردند.

عضویت در خبرنامه