گروه درمانی( امید و مولفه های آن)

1 شهریور سال 1395
گروه درمانی( امید و مولفه های آن)

در این جلسه در مورد امید و مولفه های آن صحبت شد و راه هایی برای دستیابی به امید پیشنهاد داده شد.

عضویت در خبرنامه