گروه درمانی توانبخشی حافظه

10 خرداد سال 1396
گروه درمانی توانبخشی حافظه

در این جلسه ادامه ی تکنیک های تقویت و بازتوانی حافظه بر مبنای تقویت حواس پنجگانه توسط سرکار خانم دکتر قوشچیان مطرح گردید .

عضویت در خبرنامه