گروه درمانی توانبخشی حافظه

10 خرداد سال 1396
گروه درمانی توانبخشی حافظه

در این جلسه ادامه تکنیک های تقویت حافظه توسط دکتر قوشچیان ارائه شد ، علاوه بر این سه تکنیک به صورت زیر مطرح شد :

تقطیع بندی اطلاعات = خرد کردن اطلاعات جدید

ربط دادن کلمات

استفاده از حافظه تصویری - شنیداری

که این جلسه سبب شد تا موارد زیر حاصل شود :

1 - همکاری مطلوب در شنیدن فعال مطالب

2 - پاسخ گویی به سوالات مددجویان در راستای درک بهتر تکنیک ها

3 - افزایش همدلی و درک متقابل مددجویان در انجام تکنیک ها

4 - ارائه خاطرات مددجویان مرتبط با اطلاعات ارائه شده

5 - افزایش همفکری و به کارگیری حافظه در راستای پاسخ به سوالات

عضویت در خبرنامه