گروه درمانی توانبخشی حافظه

4 مرداد سال 1396
گروه درمانی توانبخشی حافظه

طی این جلسه ، اطلاعات گذشته به مددجویان یادآوری شد و در ادامه ی تکنیک های تقویت حافظه ، تکنیک یادآوری اطلاعات به صورت فعال و تصویری انجام شد و پنج نفر از مددجویان به صورت نمونه تکنیک یادآوری فعال ( مکان یابی دیداری ، شنیداری ) را انجام دادند .

عضویت در خبرنامه