گروه درمانی توانبخشی حافظه

28 مرداد سال 1396
گروه درمانی توانبخشی حافظه

در این جلسه بازیابی حافظه و تمرکز به صورت تمرکز اطلاعات پیوسته وارونه انجام شد و تکنیک های فعال تقویت حافظه و تمرکز و توجه ارائه شدند و مددجویان به انجام آن پرداختند . همچنین یادگیری اطلاعات از طریق تمرکز شنیداری ، تجسمی افزایش یافت .

عضویت در خبرنامه