گروه درمانی

26 اردیبهشت سال 1395
گروه درمانی

طی این جلسه در خصوص شش مورد خطای شناختی شامل ذهن خوانی ، فاجعه سازی ، برچسب زدن ، نادیده گرفتن جنبه های مثبت ، تفکر همه یا هیچ و پیشگویی ؛ جهت تکمیل مباحث قبل ، مطالبی توسط روانشناس مرکز سرکار خانم مظفری ارائه شد.

عضویت در خبرنامه