گروه درمانی مهارت های زندگی

27 آذر سال 1396
گروه درمانی مهارت های زندگی

در این جلسه ابتدا خلاصه ای از جلسه قبل بیان گردید ، و در ادامه نسبت به عوامل بیرونی ایجاد کننده استرس شامل ناهمخوانی بین توانمندی های فرد و موقعیت بیرونی ، ارتباطات بین فردی ناسالم و نداشنتن مدیریت زمان و برنامه ریزی بحث به میان آمد ، و در آخر مددجویان نسبت به تیپ شخصیتی خود بر اساس پرسشنامه ای که در جلسه قبل تکمیل کردند مطلع شدند .

عضویت در خبرنامه