گروه درمانی مهارت های زندگی

11 بهمن سال 1396
گروه درمانی مهارت های زندگی

در این جلسه راجع به مبحث حل مسئله و گام های موثر در حل مسئله مثل تعریف مشکل ، بارش فکری جهت ایجاد راه حل و انتخاب مناسب ترین راه حل و .... صحبت شد .
 

عضویت در خبرنامه