گروه درمانی مهارت های زندگی

20 آذر سال 1397
گروه درمانی مهارت های زندگی

در این جلسه در مورد تعریف ارتباط موثر ، لزوم برقراری ارتباط موثر و مراحل ارتباط بین فردی شامل : مرحله شروع ، مرحله ادامه گفتگو ، خوب گوش دادن و مرحله پایان دهی صحبت شد ، و در پایان نیز مددجویان نسبت به ابهامات خود پاسخ دریافت کردند .

عضویت در خبرنامه